Uprawnienia

Uprawnienia i certyfikaty
Przedstawiamy pełen komplet kompetencji
Certyfikaty Systemów Zarządzania
Zakres przeprowadzonej certyfikacji Jednostka Certyfikująca
Certyfikat Systemu Zarządzania
Potwierdzający spełnienie wymagań normy Systemu Zarządzania Jakością
– ISO 9001:2015
Det Norske Veritas Poland
Certyfikat Systemu Zarządzania Potwierdzający spełnienie wymagań normy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ISO 45001:2018 Det Norske Veritas Poland
Certyfikat Systemu Zarządzania Potwierdzający spełnienie wymagań normy Systemu Zarządzania Środowiskowego – ISO 14001:2015 Det Norske Veritas Poland
Certyfikaty, świadectwa wystawione przez TÜV Rheinland
Zakres przeprowadzonej certyfikacji Jednostka Certyfikująca
PN-EN 1090 EXC3 Wykonanie konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli TÜV Rheinland
PN-EN ISO 3834-2 Pełne wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych TÜV Rheinland
Certyfikat – System Przenoszenia Oznaczeń Materiałowych Przenoszenie oznaczeń materiałów metalowych z atestami 2.1, 2.2 i 3.1 wg PN-EN 10204 TÜV Rheinland
Świadectwo Kwalifikacyjne poświadczające kompetencje Wytwórcy do wykonywania połączeń spawanych na elementach ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/EU TÜV Rheinland
Świadectwo Kwalifikacyjne poświadczające kompetencje Wytwórcy do wykonywania połączeń spawanych zgodnie z AD 2000-Merkblatt TÜV Rheinland
Uprawnienia nadane przez UDT
  • Świadectwo Uznania Laboratorium o numerze LBU-044/22-21 potwierdzające uzyskanie uznania Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych zgodnie z Warunkami Technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-LAB 1/2019
  • Decyzja UDT nr UC-22-29-N/4-21 do naprawy: kotłów parowych, kotłów wodnych, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
  • Decyzja UDT nr UC-22-29-P/4-21 do modernizacji: kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
  • Decyzja UDT nr UC-22-29-E/4-21 do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
  • Decyzja UDT nr UC-22-29-W/3-21 do wytwarzania: zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych
  • Decyzja UDT nr UC-22-29-M/1-00 do wytwarzania w zakresie montażu kotłów parowych i kotłów wodnych